TÜZEL KİŞİ

Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık halinde örgütlenmiş,hak ve fiil ehliyetine sahip kişi ve mal topluluklarıdır.


Tüzel kişi tacirler:

Ticaret şirketleri ile amacına varmak için ticari bir işletme işleten dernekler, kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari bir şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet,belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler tacir sayılır.(T.T.K.18)


Ticaret şirketleri:

Kollektif, komandit (Adi ve Sermayesi paylara bölünmüş) limited,anonim şirketlerdir.


Kamu İktisadi Teşebbüsleri:

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre iktisadi devlet teşekkülü veya kamu iktisadi kuruluşu şeklinde kurulan kamu iktisadi teşebbüsleriyle (özel kuruluş yasalarında özel hukuk kurallarına tabi olduklarının belirtilmesi koşuluyla) bunlara bağlı müessese ve işletmeler tacir sayılır.(T.T.K.18/1)


Donatma iştiraki:

Türk Ticaret Kanunu''nun 951. maddesine göre oluşturulan donatma iştirakinin tüzel kişiliği olmamasına rağmen tacirlere ilişkin hükümler donatma iştiraki içinde uygulanır.(T.T.K.19)
 

Ticaret Unvanı

Ticaret unvanı, Türk Ticaret Kanununun 45 inci maddesi gereğince şirketin faaliyet konusunu gösterecek şekilde tespit edilir. Ticaret unvanlarında anonim şirket kelimesinin bulunması zorunludur. Gerçek kişinin ad veya soyadı unvanda bulunduğu takdirde şirket nev ?ini gösteren ibareler rumuzlu veya kısaltılmış olarak yazılamaz.

Ticaret unvanı şirketin genişliği ve ehemmiyeti veya mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine yol açacak mahiyette veya gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır.

Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir.

Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ticaret unvanının Türkiye genelinde herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmiş unvanlardan farklı olması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı talimatları gereğince; bir şirket unvanının diğer bir şirket unvanından farklı olup olmadığının değerlendirilmesi çekirdek unvanlardan sonra gelen (sektör bazında) iki kelimenin (sıralamaya bakılmaksızın) aynı olmaması esasına göre yapılmaktadır.

Ticaret unvanlarında noktalama işaretleri ve şekillere yer verilmemelidir


GERÇEK KİŞİ


Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 14. md.)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir.(T.T.K.43,T.S.T.17)

Ad ve soyadına TTK.nun 48. maddesine uygun ekler yapılabilir.

Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.ANONİM ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.KURULUŞ :


1. Noter Onaylı Ana Sözleşme

2. Dilekçe

3. Kayıt Beyannamesi

4. İmzalı Meslek Grubu Listesi

5. T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname

6. Ortakların muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (3 adet)

7. Ortakların adet muhtardan onaylı ikametgah belgesi (3 adet)

8. Ortakların fotoğrafı (2 adet)

9. Yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin imza beyannamesi (3 adet)

10. Yetkili tarafından imzalanmış ?Şirket bildirim Formu? (4 adet)B.ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

1. Dilekçe

2. Tadil metni,(2 Asıl,2 Fotokopi)

3. Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı, (2 Asıl,2 Fotokopi)

4. Hazırun cetveli

5. Komiser atama yazısı

6. Gündem

7. Gündemin yayınlandığı gazete aslı

8. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi

9. Değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ( 1 Asıl,1 Fotokopi)

10. Amaç-Konu değişikliği yapılıyorsa Meslek Grubu listesi


C. GENEL KURUL :

1. Dilekçe

2. Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı, (2 Asıl,2 Fotokopi)

3. Hazırun cetveli

4. Komiser atama yazısı.

5. Gündem,

6. Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

7. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

8. Yönetim Kurulu seçimi var ise;

a) Noterden onaylı yönetim kurulu görev dağılımı,temsil ve ilzam kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)

b) Değişen yönetim kurulu üyelerinin ikişer adet,muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,imza beyannamesi,fotoğrafı.


LİMİTED ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :


A.KURULUŞ :

1. Noter onaylı ana sözleşme

2. Dilekçe

3. Kayıt Beyannamesi

4. İmzalı Meslek Grubu Listesi

5. T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname

6. Ortakların ve müdürün muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (3 adet)

7. Ortakların ve müdürün muhtardan onaylı resimli ikametgah belgesi (3 adet)

8. Ortakların ve müdürün fotoğrafı (2 adet)

9. Müdürün imza beyannamesi (3 adet)

10. Yetkili tarafından imzalanmış ?Şirket Bildirim Formu? (4 adet)KOOPERATİFLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.KURULUŞ :

1. Noter ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İl Müdürlüğü?nden onaylı ana sözleşme

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İl Müdürlüğü?nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği

3. Dilekçe

4. Kayıt Beyannamesi

5. İmzalı Meslek Grubu Listesi

6. T.S.T.29.Maddes.ne göre taahhütname

7. Ortakların muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (2 adet)

8. Ortakların muhtardan onaylı resimli ikametgah belgesi (2 adet)

9. Yönetim kurulu üyelerinin imza beyannamesi (2 adet)


B. GENEL KURUL :

1. Dilekçe

2. Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı ( 2 Asıl,2 Fotokopi)

3. Hazirun cetveli

4. Komiser atama yazısı,

5. Gündem,

6. Gündemin yayınlandığı gazete aslı

7. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesiYönetim Kurulu seçimi var ise ;

a) Noterden onaylı yönetim kurulu görev dağılımı,temsil ve ilzam kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)

b) Değişen yönetim kurulu üyelerinin ikişer adet,muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,imza beyannamesi,GERÇEK KİŞİLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ

A.GERÇEK KİŞİLERİN TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMİ :

1. Dilekçe

2. Kayıt Beyannamesi

3. İmzalı Meslek Grubu Listesi

4. T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname

5. Fotoğraf (2 adet)

6. Muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (2 adet)

7. Muhtardan onaylı resimli ikametgah belgesi (2 adet)

8. Vergi levhası ve tutanak fotokopisi

9. İmza beyannamesi (2 adet)


Yabancı uyruklu olanlar :

1. Dilekçe

2. Kayıt Beyannamesi

3. İmzalı Meslek Grubu Listesi

4. T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname

5. 2 adet fotoğraf

6. T.C.İçişleri Bakanlığı?ndan aldıkları oturma izin belgesinin aslı veya noterden onaylı örneği

7. İmza beyannamesi (2 adet)

8. Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet)

(Gerçek kişi, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.)